Statut

Krajowego Stowarzyszenia Odpowiedzialnych Producentów Rolnych

1 Postanowienie ogólne

 1. 1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę̨: Krajowe Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Producentów Rolnych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. 1.2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, w tym w szczególności w języku angielskim.
 3. 1.3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i celach niezarobkowych.
 4. 1.4. Stowarzyszenie jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych i przetwórców produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu w zakresie produktów: mleko i przetwory mleczne; świnie, mięso wieprzowe i jego przetwory; bydło, mięso wołowe i przetwory z tego mięsa; konie, mięso końskie i przetwory z tego mięsa; owce, mięso owcze i przetwory z tego mięsa; zboże i przetwory zbożowe; owoce i warzywa i ich przetwory; drób, mięso drobiowe i jego przetwory oraz ryby i ich przetwory; rośliny oleiste i ich przetwory; produkty pszczele i ich przetwory. Członkami mogą być także osoby prowadzące działalność w zakresie pokrewnym i zbliżonym powyższym dziedzinom oraz członkowie rodziny producentów i przetwórców, którzy pracują w gospodarstwie rolnym
 5. 1.5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. 1.6. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wieliczka.
 7. 1.7. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 8. 1.8. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) oraz niniejszego statutu.
 9. 1.9. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 10. 1.10. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członkó Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
 11. 1.11. Zwrotowi podlegają udokumentowane koszty ponoszone przez członków Stowarzyszenia w związku z wykonywaniem przez nich zadań, wyznaczonych przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków.
 12. 1.12. Stowarzyszenie może przystępować do innych stowarzyszeń, organizacji, podmiotów lub związków o podobnym zakresie działania na zasadach określonych w ich statutach, umowach bądź innych dokumentach.
 13. 1.13. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 14. 1.14. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 15. 1.15. Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaków i nadawać odznaczenia.
 16. 1.16. Stowarzyszenie na mocy postanowień umowy z autorem może posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

2 Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

2.1 Cele Stowarzyszenia
2.1.1 Promocja zielonego i zrównoważonego rolnictwa przyjaznego dla klimatu, promocja etycznej hodowli zwierząt, z poszanowaniem klimatu i ochroną środowiska naturalnego, promocja polskich produktów rolno-spożywczych, wspieranie marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych, zwłaszcza mięsa wieprzowego, wołowego, końskiego, owczego, mleka, przetworów mlecznych, zboża, przetworów zbożowych, owoców i warzyw oraz ich przetworów, ryb i ich przetworów, roślin oleistych, poprzez:
 1. a) wspieranie marketingu rolnego, produktów rolno-spożywczych, przetwórstwa;
 2. b) współdziałanie z organami państwa i innymi organizacjami w zakresie propagowania zielonego rolnictwa, etycznej hodowli zwierząt, wyrobów tradycyjnych i regionalnych, produktów rolno-spożywczych;
 3. c) szkolenia w tym w zakresie wpływu zielonego rolnictwa i hodowli zwierząt na ochronę klimatu oraz szeroko rozumiane zdrowie społeczeństwa;
 4. d) promocję produktów rolno-spożywczych oraz przetwórstwa;
 5. e) informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, produktów rolno- spożywczych;
 6. f) rozwój i wsparcie sektora przedsiębiorstw, w tym w zakresie marketingu rolnego i promocji produktów rolno-spożywczych;
 7. g) udział w wystawach, targach, innych wydarzeniach związanych z chowem lub hodowlą bydła, produkcją lub przetwórstwem produktów rolno-spożywczych;
 8. h) badania rynkowe dotyczące spożycia produktów rolno-spożywczych;
 9. i) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości produktów rolno-spożywczych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia;
 10. j) szkolenia producentów i przetwórców produktów rolno-spożywczych;
2.1.2 Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej producentów rolnych poprzez:
 1. a) upowszechnianie praktyk ograniczających powstawanie śladu węglowego produktów rolnych, rolno-spożywczych i produktów rolnych przetworzonych;
 2. b) upowszechnianie i promocję praktyk ograniczających powstawanie śladu węglowego w gospodarstwach rolnych oraz w całym łańcuchu dostaw produktów rolnych, rolno-spożywczych i produktów przetworzonych;
 3. c) ochronę praw i interesów rolników, producentów rolnych i przetwórców;
 4. d) wspieranie lokalnych producentów;
 5. e) udrożnienie kanałów informacyjnych pomiędzy producentami rolnymi i przetwórcami żywności;
 6. f) integrację środowiska przedsiębiorców i producentów rolnych;
 7. g) inicjowanie powstania i promocję grup producenckich;
 8. h) współdziałanie z odpowiednimi organami państwa w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 9.  
2.1.3 Cele społeczne i zdrowotne poprzez:
 1. a) aktywizowanie społeczności lokalnej i mobilizowanie jej do udziału w procesie rozwoju produkcji rolnej i przetwórstwa;
 2. b) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi;
 3. c) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 4. d) wspomaganie rozwoju infrastruktury na rzecz poprawy jakości życia społeczności wiejskiej;
 5. e) inicjowanie, propagowanie i koordynowanie oddolnych inicjatyw społecznych;
 6. f) rozwój i promocję kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. g) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji, oświaty i wychowania;
 8. h) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 9. i) ochronę i promocję zdrowia;
 10. j) działalność charytatywną;
 11. k) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym;
 12. l) ekologię i ochronę środowiska oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 13. m) turystykę i krajoznawstwo;
 14. n) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
 15. o) organizowanie pomocy materialnej, w tym wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin rolniczych oraz dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 16. p) organizowanie pikników, bali dobroczynnych.
2.2 Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez:
 1. 2.2.1 organizowanie:
  • a) przedsięwzięć́ o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych;
  • b) działań edukacyjno-szkoleniowych, informacyjno-szkoleniowych;
  • c) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy itp., służących zwłaszcza promocji produktów rolno-spożywczych, miejscowych producentów, regionu i jego tożsamości kulturowej;
 2. 2.2.2 wspieranie działalności naukowej;
 3. 2.2.3 działalność w mediach, w formach wspomagających realizację celów Stowarzyszenia;
 4. 2.2.4 działalność promocyjną, informacyjną, wydawniczą i poligraficzną, w tym:
  • a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek i magazynów;
  • b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych w różnego rodzaju mediach;
  • c) tworzenie stron internetowych;
  • d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 5. 2.2.5 upowszechnianie ograniczających powstawanie śladu węglowego metod gospodarowania surowcami, maszynami, urządzeniami w procesie produkcji, badań naukowych, tworzenie opinii w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego;
 6. 2.2.6 stwarzanie członkom Stowarzyszenia możliwości dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o światowych trendach w zakresie zielonego rolnictwa i hodowli zwierząt;
 7. 2.2.7 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców;
 8. 2.2.8 prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych oraz produktów rolno-spożywczych;
 9. 2.2.9 prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej;
 10. 2.2.10 opracowanie systemu jakości produktów rolnych, rolno-spożywczych i przetwórczych, pochodzących z hodowli i upraw zgodnych z założeniami zielonego rolnictwa;
 11. 2.2.11 reprezentowanie interesów mieszkańców, w tym producentów rolnych i przetwórców rolno-spożywczych, wobec władz publicznych;
 12. 2.2.12 współpracę z organami samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, administracją rządową oraz z instytucjami państwowymi i innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych;
 13. 2.2.13 współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami gospodarczymi i placówkami naukowymi, a w szczególności opiniowanie aktów normatywnych dotyczących żywności przyjaznej klimatowi;
 14. 2.2.14 wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym, inicjowanie współpracy, reprezentowanie producentów, promowanie produktów rolnych i rolno-spożywczych;
 15. 2.2.15 formułowanie opinii i ocen Stowarzyszenia, dotyczących korzyści ze stosowania zasad zielonego rolnictwa, również z wykorzystaniem specjalistycznych ekspertyz i badań naukowych;
 16. 2.2.16 prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami działań lobbingowych na rzecz producentów żywności przyjaznej klimatowi;
 17. 2.2.17 udzielanie wsparcia oraz organizowanie pomocy materialnej dla osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych wymagających wsparcia i pomocy;
 18. 2.2.18 organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych oraz wszelkich innych służących integracji mieszkańców;
 19. 2.2.19 organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie wypoczynku jak również innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i osób starszych;
 20. 2.2.20 doradztwo i pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz organizacje działające w sferze gospodarki, rolnictwa, ochrony środowiska, edukacji, kultury, zdrowia i opieki społecznej;
 21. 2.2.21 organizowanie pracowni produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego oraz wytwarzanie produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych;
 22. 2.2.22 współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w celu wsparcia oferty edukacyjnej Stowarzyszenia oraz współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
 23. 2.2.23 aktywizowanie ludzi nauki, oświaty i biznesu w kraju i za granicą w celu wsparcia działań prowadzonych przez Stowarzyszenie;
 24. 2.2.24 przyznawanie stypendiów naukowych najbardziej uzdolnionym uczniom z terenu działania Stowarzyszenia;
 25. 2.2.25 współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych charakterze działania;
 26. 2.2.26 współpracę z innymi organizacjami na rzecz rolnictwa polskiego;
 27. 2.2.27 stwarzanie możliwości prawidłowego wykorzystania funduszy UE dla realizacji celów Stowarzyszenia;
 28. 2.2.28 promowanie działalności Stowarzyszenia;
 29. 2.2.29 wspieranie działań mających na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów;
 30. 2.2.30 prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. 3.1 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • a) zwyczajnych,
  • b) wspierających,
  • c) honorowych
 2. 3.2 Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, spełniające warunki opisane w § 1 ust. 5.
 3. 3.3 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która dokonała szczególnych zasług dla rozwoju Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
 4. 3.4 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna albo prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc merytoryczną, finansową, materialną lub własną pracę i wolny czas, przyjmowana przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 5. 3.5 Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • 3.5.1 wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadać głos stanowiący,
 • 3.5.2 uczestniczyć w przedsięwzięciach i działaniach Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • 3.5.3 zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
 • 3.5.4 korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.
 1. 3.6 Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz posiadania głosu stanowiącego.
 2. 3.7 Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz posiadania głosu stanowiącego.
 3. 3.8 Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
 • 3.8.1 aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
 • 3.8.2 przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,
 • 3.8.3 regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem członków honorowych.
 1. 3.9 Członkostwo ustaje w przypadku:
 • 3.9.1 wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
 • 3.9.2 likwidacji Stowarzyszenia,
 • 3.9.3 wykluczenia przez Zarząd ze Stowarzyszenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • śmierci członka.

3.10 Od decyzji o wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczne.

4 Władze Stowarzyszenia

4.1 Władzami Stowarzyszenia są:

 • 4.1.1 Walne Zebranie Członków,
 • 4.1.2 Zarząd,
 • 4.1.3 Komisja Rewizyjna.

4.2 Członkowie do władz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członkó Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 10 lat.

4.3 Skład pierwszego Zarządu oraz pierwszej Komisji Rewizyjnej ustala Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.

4.4 W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, pozostałym członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

4.5 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członkó Walne Zebranie Członków może być:

 • a) Zwyczajne
 • b) Nadzwyczajne.

4.6 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • a) podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku,
 • b) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, i Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji,
 • c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 • d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • e) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,
 • g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 • h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia;
 • i) ustalanie wysokości, zasad i terminów wypłaty wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

4.7 W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
 • b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

4.8 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie), przy obecności co najmniej 1⁄2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie).

4.9 Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

4.10 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane na skutek:

 • a) uchwały Zarządu,
 • b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1⁄2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

4.11 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.12 O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków w sposób telefoniczny, mailowy lub pisemny, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków

4.13 W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością bez względu na ilość obecnych członków (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie).

4.14 Dopuszczalny jest udział członka w Walnym Zebraniu Członków i w podejmowaniu uchwał w Stowarzyszeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i oddanie przez niego głosu za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez udzielenie pisemnego upoważnienia do głosowania przekazanego obecnemu na zebraniu członkowi.

4.15 Możliwość udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym Zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

4.16 Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 • a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 • b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek może wypowiadać się w toku obrad;
 • c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

4.16.a Rozwiązania, o których mowa w ust. 14-16, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).

Zarząd

4.17 Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków

4.18 Zarząd składa się z 2–5 osób (w tym Prezesa Zarządu) wybranych przez Walne Zebranie Członków, a w przypadku pierwszego Zarządu – Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. O liczbie osób w Zarządzie decyduje Walne Zebranie Członków, a w przypadku pierwszego Zarządu – Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.

4.19 Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

4.20 Zarząd zbiera się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku.

4.21 Dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu i w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia 4 ust. 15-16a.

4.22 Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek większości członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.23 Do kompetencji Zarządu należy:

 • a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 • b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 • c) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 • d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • e) uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 • f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • g) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
 • h) przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

4.24  Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarzą

4.25 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1⁄2 liczby członkó W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4.26 Walne Zebranie Członków może określić w uchwale wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a także zasady i terminy wypłaty tego wynagrodzenia. Walne Zebranie Członków może upoważnić Komisję Rewizyjną do określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a także do określenia zasad i terminów wypłaty tego wynagrodzenia.W przypadku ww. upoważnienia Komisji Rewizyjnej zgodnie z poprzednim zdaniem, Komisja Rewizyjna uchwali wysokość wynagrodzenia, biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne, finansowe oraz ilość zadań i obowiązków przypadających członkom Zarządu. Wynagrodzenie to może zostać także zmienione lub zniesione w osobnej uchwale organu, który ustala wysokość tego wynagrodzenia.

Komisja Rewizyjna

4.27 Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób, w tym Przewodniczącego Komisji. O liczbie osób w Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie Członków, a w przypadku pierwszej Komisji Rewizyjnej – Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.

4.28 Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo–gospodarczej działalności Stowarzyszenia.

4.29 Dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia 4 ust. 15-16a.

4.30 Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarzą

4.31 Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnienia oraz usunięcia nieprawidłowości.

4.32 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

4.33 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy także:

 • a) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
 • b) dokonywanie kontroli pracy Zarządu i przedkładanie wniosków pokontrolnych Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków.

4.34. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4.35 Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

5 Majątek i fundusze Stowarzyszenia

5.1 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze nabyte przez Stowarzyszenie.

5.2 Na majątek Stowarzyszenia składają się wpływy z:

 • a) składek członkowskich – wysokość, sposób płatności oraz terminy płatności składek określa Walne Zebranie Członków,
 • b) darowizn, spadków i zapisów, pochodzących od osób fizycznych i prawnych, zarówno krajowych i zagranicznych,
 • c) dotacji, grantów i subwencji,
 • d) ze zbiórek, imprez publicznych i innych form ofiarności publicznej, wpływów z działalności statutowej,
 • e) dochodów z tytułu udziału Stowarzyszenia w zyskach spółek handlowych, odsetek i lokat bankowych,
 • f) sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 • g) innych źródeł.

5.3 Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków niemajątkowych bądź majątkowych Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu łącznie.

5.4 W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

6 Postanowienia końcowe

6.1 Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków

6.2 Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członkó Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz ustalać likwidatora.

6.3 Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń. Jako likwidator działa Prezes, ewentualnie inna osoba ustanowiona przez Walne Zebranie Członków.

Wypełnij Deklarację Członkowską on-line lub pobierz PDF, wypełnij i odeślij skan na adres: kontakt@rolnikpolski.org

Back to top button